වියළි ක්රියාවලිය desulphurization තාක්ෂණය

060218_847

වියළි ක්රියාවලිය desulphurization තාක්ෂණය

මගේ සමාගම කැප desulfurizer හා desulfurization ක්රියාවලිය, ස්වභාවික ගෑස්, ඛනිජ තෙල් සැකසුම් අතුරු නිෂ්පාදනයක්, ගෑස්, කෝක් අඟුරු අවන්, ගෑස්, ගෑස් භාවිතා කරමින්, ගෑස් හා ගෑස් ඉවත් දී සල්ෆර් අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීම, පරිණාමනය කිරීම එම අවස්ථාවේ දී සයනයිඩ් තාර ගෑස් මිදෙන්නට හැකි, නැප්තලීන්, නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ සහ සමහර.

උපාංගය ලක්ෂණ:

අද්විතීය desulfurization තාක්ෂණය හා desulfurizer

Desulfurizer පුනර්ජනනීය නැවත භාවිතය

මෙම desulfurization ක්රියාත්මක හොඳයි

051621_853


පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර්-05-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!