මගී අලෙවි නයිට්රජන් ඔක්සිජන් වායු වෙන් උපකරණ

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!